• USP_image

   Het Isolatie Gilde gecertificeerd

  • USP_image

   Persoonlijke aanpak

  • USP_image

   Bespaar tijd en snel geregeld

 • burger_menu_icon

  Juridisch

  Algemene Voorwaarden

  content_image

  Algemene Voorwaarden van Direct Verduurzamen

  Algemene Voorwaarden van:
  Directverduurzamen, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 85417157

  1) Definities

  a. Directverduurzamen: Directverduurzamen, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 85417157.

  b. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of degene die uit hoofde van beroep
  of bedrijf met Directverduurzamen een overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Directverduurzamen een
  offerte heeft uitgebracht.

  c. Installateur: de partnerinstallateur welke door Directverduurzamen wordt ingeschakeld om het werk uit te voeren.

  d. Partijen: opdrachtgever en Directverduurzamen als opdrachtnemer samen

  Artikel 1: Toepasselijkheid

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, verkoop, montage en andere overeenkomsten met en verleende
  opdrachten aan Directverduurzamen, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene
  Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

  1.2 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke
  overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

  1.3 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
  aanbiedingen, leveringen en diensten van Directverduurzamen, latere door Opdrachtgever aan Directverduurzamen
  verstrekte opdrachten en latere tussen Directverduurzamen en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

  1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering
  waarvan Directverduurzamen derden inschakelt.

  1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
  mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

  Artikel 2: Afwijkende bedingen

  2.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Directverduurzamen
  deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven
  de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien Directverduurzamen de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk
  heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding-, of andere voorwaarden wordt
  door de Directverduurzamen niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.2 Directverduurzamen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name
  indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door Directverduurzamen gehanteerde methoden, technieken
  en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

  Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst

  3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Directverduurzamen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30)
  dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan
  de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of
  de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  3.2 Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie van het te isoleren object door Directverduurzamen.
  Ieder aanbod tot die tijd is voorlopig, en onder voorbehoud van inspectie. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van
  het te maken of gemaakte aanbod. De inspectie van het object is echter gebaseerd op steekproefsgewijze waarneming en dus
  nooit volledig. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken
  of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel:

  • De veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen; of
  • Het volgen van KOMO proces richtlijnen (waar van toepassing) of anderzijds deugdelijk aanbrengen van het isolatiemateriaal
   onmogelijk maken, of
  • De inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat de Directverduurzamen
   uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld hoogwerkers); of
  • Op andere wijze een meerwerk impliceren van meer dan 10% van de offerte som

  3.4 Directverduurzamen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs
  kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  3.6 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever, mondeling, schriftelijk of
  elektronisch. Het ondertekenen door Opdrachtgever van de offerte en/of het inspectieformulier wordt expliciet beschouwd
  als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende
  offerte, dan wel een in-gescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, wordt door Directverduurzamen erkend
  als een tot stand gekomen overeenkomst.

  Artikel 4: Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

  4.1 Directverduurzamen kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel 3.2 en 3.3.

  4.2 Indien de overeenkomst is afgesloten onder voorbehoud van financiering kan Opdrachtgever zich slechts op het niet
  verkrijgen van de financiering beroepen indien deze binnen 45 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan
  Directverduurzamen schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerder verklaringen van erkende kredietverstrekkende
  instellingen waarin deze weigeren aan Opdrachtgever een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen
  voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden te verstrekken.

  4.3 Indien Opdrachtgever niet aan het in lid 4.2 gestelde kan voldoen, komt Opdrachtgever geen beroep op de ontbinding
  van de overeenkomst onder verwijzing naar het feit dat door hem geen financiering kan worden verkregen toe.

  4.4 Indien Opdrachtgever een consument betreft, kan deze een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de
  overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand, dan heeft de consument
  recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende welke hij zonder opgaaf van redenen en kosteloos de overeenkomst kan herroepen.
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De consument kan zich tot
  Directverduurzamen wenden voor een modelformulier herroepingsrecht.

  4.5 Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren als de herroepingstermijn is verstreken maar waarvoor de
  werkzaamheden nog niet of niet binnen 3 werkdagen na de annuleringsdatum zijn ingeroosterd is Opdrachtgever
  annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van € 350,00 exclusief BTW. De volledige offertesom wordt als annuleringskosten
  in rekening gebracht bij annuleringen binnen 3 werkdagen voor de ingeroosterde uitvoeringsdatum.

  4.6 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens
  Directverduurzamen niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Directverduurzamen gerechtigd – onverminderd alle overige
  aan Directverduurzamen toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten
  totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Directverduurzamen is nagekomen.

  4.7 Het recht op opschorting wordt aan de zijde van Opdrachtgever uitgesloten.

  4.8 Directverduurzamen heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten
  overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke
  buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

  • Sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden;
   Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van
  • Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt,
   Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel)
   een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever;
  • Toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  • De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk
   worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

  Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

  5.1 Directverduurzamen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren. Directverduurzamen zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt
  binnen een redelijke termijn – mits Opdrachtgever zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.

  5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Directverduurzamen het recht
  werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  5.3 Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt
  worden die uitvoering in lijn met de KOMO proces richtlijnen of op een andere wijze deugdelijk isoleren onmogelijk maken
  en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan Opdrachtgever is medegedeeld en Opdrachtgever alsnog de opdracht geeft
  te isoleren kan Directverduurzamen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee
  samenhangen.

  5.4 De door Directverduurzamen aangegeven termijn voor levering en/of het uitvoeren van de opdracht zal steeds indicatief
  zijn, zodat aan overschrijding van die termijn Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden,
  noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

  5.5 Indien de uitvoering van een overeenkomst door Directverduurzamen niet binnen de overeengekomen termijn kan
  plaatsvinden, zal Directverduurzamen de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de
  overeenkomst kan worden uitgevoerd.

  5.6 Indien enige door Directverduurzamen opgegeven termijn wordt overschreden, is Directverduurzamen ter zake eerst
  in verzuim nadat Opdrachtgever Directverduurzamen schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft
  gegund om alsnog aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever te voldoen.
  Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering
  van de betreffende overeenkomst.

  5.7 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent, zal hij steeds tijdig
  al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen waardoor Directverduurzamen wordt verzocht.

  5.8 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Directverduurzamen zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
  kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over het benodigde.

  Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

  6.1 Opdrachtgever werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren
  van de werkzaamheden, niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij anders bepaald.
  Als Opdrachtgever niet binnen 6 maanden beschikbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt Opdrachtgever
  geacht de overeenkomst geannuleerd te hebben overeenkomstig en zal Directverduurzamen de in artikel 4.5 gespecificeerde
  annuleringskosten in rekening brengen.

  6.2 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke Directverduurzamen overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het
  correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht
  relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Directverduurzamen te stellen.

  6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Directverduurzamen ter beschikking
  gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders
  voortvloeit. Directverduurzamen is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Directverduurzamen
  is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  6.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Directverduurzamen tijdig kan beschikken:

  • Over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld
   bouwvergunningen en ontheffingen);
  • Over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
  • Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

  6.5 Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient Opdrachtgever deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen.
  Wanneer Directverduurzamen aanbiedt Opdrachtgever te helpen bij subsidie aanvragen, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk
  indien dat niet, te laat of onjuist door haar of Opdrachtgever is geschied.

  6.6 De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  6.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum
  aan Directverduurzamen zijn verstrekt, heeft Directverduurzamen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
  en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Directverduurzamen – bij de
  Opdrachtgever in rekening te brengen.

  6.8 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de
  Directverduurzamen overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo worden verricht dat de uitvoering van het
  werk daarvan geen vertraging ondervindt.

  6.9 Wijzigen van een bevestigde afspraak voor de uitvoering van isolatiewerkzaamheden kan kosteloos, mits ten minste
  3 werkdagen van te voren. Bij wijzigingen minder dan 3 werkdagen voor de bevestigde afspraak kan Directverduurzamen
  € 350,00 exclusief BTW wijzigingskosten in rekening brengen ter compensatie van gederfde inkomsten en gemaakte kosten.

  Artikel 7: Wijzigingen van de overeenkomst en meerwerk

  7.1 Het aanbod bevat een vaste aanneemsom en zal anders dan zoals beschreven in 3.2 en 3.3 geen meerwerk in rekening
  gebracht worden.

  7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
  uitvoering daardoor worden beïnvloed. Directverduurzamen zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  7.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is
  Directverduurzamen gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Directverduurzamen zal
  Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

  7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Directverduurzamen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
  aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

  Artikel 8: Garantie

  8.1 Installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden
  kosteloos worden verholpen.

  8.2 De garantietermijnen geldt tenzij Installateur en Opdrachtgever een langere garantietermijn overeenkomen.

  8.3 De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien: gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd
  nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Installateur zijn gemeld; gebreken zijn
  veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn
  rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken; het gebrek geen gevolg is van het werk; gedurende de
  garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook
  om aan de installatie voorzieningen te treffen, danwel wanneer door Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen,
  met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet
  gerechtvaardigd is; gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud
  behoeft; Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling
  op te schorten, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval Opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden
  gemaakt van het niet tijdig betalen.

  8.4 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
  beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever
  te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
  de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 weken na ontdekking schriftelijk
  aan Installateur te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
  zodat Installateur in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Installateur in de gelegenheid te stellen een klacht te
  (doen) onderzoeken.

  8.5 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook
  gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

  8.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen
  de onderzoekskosten, aan de zijde van Installateur daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

  8.7 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Installateur op grond van de wet.

  8.8 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Directverduurzamen.

  Artikel 9: Betalingsvoorwaarden en incassokosten

  9.1 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.

  9.2 Directverduurzamen is gerechtigd om een aanbetaling te vragen tot maximaal 50% van het factuurbedrag, waarbij eerst
  dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende
  voorschotnota is voldaan door Opdrachtgever.

  9.3 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend.
  Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren. De bewijslast van de tijdige indiening van de
  reclamatie rust op Opdrachtgever.

  9.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van zeven (7) dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere
  sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment
  van algehele betaling over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn
  komt de eventuele gegeven korting te vervallen.

  9.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn verplichtingen, dan komen alle
  redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever.

  9.6 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede
  in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of
  onroerend zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Directverduurzamen verschuldigde
  bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

  9.7 Directverduurzamen heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
  mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare
  facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  Directverduurzamen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
  lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  9.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever
  meent aanspraken terzake de overeenkomst met Directverduurzamen te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn
  verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

  Artikel 10: Aansprakelijkheid

  10.1 Indien Directverduurzamen aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  10.2 Directverduurzamen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Directverduurzamen is
  uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  10.3 Directverduurzamen is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op
  enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde
  werk van derden die door Directverduurzamen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

  10.4 Directverduurzamen is niet aansprakelijk voor de schade aangebracht door Installateur. Deze aansprakelijkheid ligt bij de
  Installateur, zoals contractueel vastgelegd is in de samenwerkingsovereenkomst tussen Directverduurzamen en Installateur.

  10.5 Directverduurzamen of Installateur zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van constructiefouten of gebreken aan
  het pand. Daaronder worden begrepen foutief aangebrachte ontluchtingen en ontluchtingsroosters, kieren bij kozijnen en
  sponningen, rookkanalen met open verbinding naar een spouw, reeds aanwezige vochtproblemen, lekkages, constructiefouten
  aan het dak of andere constructiedelen.

  10. 6 Aansprakelijkheid voor vervolgschade, waaronder vorstschade, wordt uitgesloten.

  10.7 Directverduurzamen of Installateur zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

  10.8 Directverduurzamen of Installateur is voor onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk
  indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Directverduurzamen of Installateur.

  10.9 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Directverduurzamen of Installateur op enig moment toch
  aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
  van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Directverduurzamen of Installateur, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen
  beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Directverduurzamen of Installateur wordt
  uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.

  10.10 In het geval de in het artikel 10.9 bedoelde verzekeraar in een specifiek geval geen dekking verleent, is deze
  aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.

  10.11 Schade waarvoor Directverduurzamen of Installateur aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien
  Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Directverduurzamen of
  Installateur, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

  10.12 Opdrachtgever vrijwaart Directverduurzamen ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van
  welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 11: Overmacht

  11.1 Directverduurzamen is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden
  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien
  of niet voorzien, waarop Directverduurzamen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Directverduurzamen niet in staat is
  haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of
  materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, aardbevingen, brand-,
  bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Directverduurzamen ingeschakelde externe partijen,
  het ter beoordeling van Directverduurzamen niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste
  gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

  11.2 In geval van overmacht is Directverduurzamen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
  beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever
  te zijn gehouden. In dit geval is Directverduurzamen gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

  11.3 Indien Directverduurzamen bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
  gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te actureren en is de Opdrachtgever gehouden deze
  factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

  12.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden
  uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

  12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige
  lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij
  de Rechtbank te Almelo. Niettemin heeft Directverduurzamen het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de
  woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen

   Bel mij terug

   Heeft u vragen of wilt u een gratis adviesgesprek?
   Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u graag terug.


   18 − 12 =